Hem

Välkommen till Teknikkvinnor!

Teknikkvinnor sammanför kvinnor och icke binära i alla åldrar som på ett eller annat sätt har koppling till teknik. Nätverket med samma namn har på ett år fått över 25 000 medlemmar på mindre än ett år. Medlemmarna jobbar med teknik och/eller på ett teknikföretag, pluggar teknik, eller vill göra det.

Teknikkvinnor drivs av ingenjörerna Maria Paavola och Maria Norberg. Vår målsättning är att stärka kvinnor inom teknik och få dem att känna gemenskap, att tro på sig själva och på sin förmåga. Vi vill förnya spelplanen: det ska vara lika självklart för kvinnor att jobba med teknik, som det är för män. Dessutom är vi övertygade om att vi behöver jämna ut könsfördelningen på maktpositioner, inte bara i teknikvärlden utan i hela näringslivet.  Vi vill helt enkelt placera fler kvinnor på stolar där de har makt att påverka, med målet att göra teknikbranscherna mer jämställda, innovativa och lönsamma.

Framåt kommer vi fortsätta att fokusera på att hjälpa organisationer och företag bli mer jämställda och inkluderande, men i större omfattning.

Teknikkvinnor.se är vår knutpunkt och hit är alla välkomna, såväl Teknikkvinnor som samarbetspartners, och du som bara är nyfiken på vad vi gör.

Vill du samarbeta med Teknikkvinnor? Har du en fråga, eller en synpunkt? Kontakta oss här.

Welcome to Teknikkvinnor!

Teknikkvinnor (Swedish for ”Women in technology”) brings together women and non binaries of all ages who in one way or another are connected to technology. The Facebook Group Teknikkvinnor has over 25 000 members. The members work with technology and/or at a technology company, study/want to study technology.

Teknikkvinnor is runned by the two engineers Maria Paavola and Maria Norberg. Our goals are to strengthen women in technology and create a community which is driven by the feeling of belonging, to make women believe in themselves and on their ability. We want to redesign the playing field: it should be just as obvious for women to work with technology, as it is for men. In addition, we are convinced that we need to balance the gender distribution in power positions, not only in the technology world but in the entire business community. We simply want to place more women in positions where they have the power to influence, with the goal of making the technology industries more equal, innovative and profitable.

At Teknikkvinnor.se, everyone is welcome, and the webpage gathers both Teknikkvinnor and our Partners, but also those of you who are curious about what we do.

Do you want to cooperate with Teknikkvinnor? Do you have a question? Contact us here.